Webshop

Privacy Policy

 1. Inleiding

Verdoes is een regionale groothandel die haar klanten beleverd in de regio Duin en bollenstreek Leiden en Den Haag. Onze klanten bevinden zich in diverse segmenten zoals instellingen, schoolkantines, bedrijfskantines en horeca. Daarnaast zijn wij ook leverancier van kerstpakketten en relatiegeschenken.

Meer informatie over Verdoes kunt u vinden op de website www.vofverdoes.nl.

In dit Privacy statement is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van prospecten en huidige en voormalige klanten van Verdoes verwerken. Indien u na het lezen van dit Privacy statement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacy statement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat is een persoonsgegeven?
Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Dit Privacy statement geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft. De producten die u bij Verdoes koopt en/of bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat u deze koopt met het doel om deze te wederverkopen of voor andere bedrijfsmatige doeleinden. Deze aankopen zeggen daarom niets over u als persoon.

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?
Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Verdoes kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

 1. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?
 2. Welke soorten gegevens verwerken wij?

Verdoes kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:

  1. De bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen;
  1. Financiële gegevens van uw onderneming, zoals het btw-nummer en indien uw onderneming op rekening kan kopen, ook het bankrekeningnummer;
  1. De contactgegevens van de eerste en tweede inkoper en van de overige contactpersonen binnen uw onderneming (geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer) en indien u een account heeft in het online bestelplatform: uw persoonsgegevens (geslacht, voornaam, achternaam en (optioneel) uw telefoonnummer), uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord), uw autorisatie (of u hoofdbeheerder, beheerder of besteller bent en ten behoeve van welke klantnummers (locaties) u bestellingen kunt plaatsen) en overige informatie van uw account, zoals uw functie en favoriete vestiging;
  1. Onze communicatie met indien u een contactformulier op onze websites invult, welke nieuwsbrieven uw onderneming wenst te ontvangen, alsmede informatie over of een nieuwsbrief is geopend en op welke link in een e-mail is geklikt;
  1. Informatie die wij verzamelen indien u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, doorverwijzende website, en vergelijkbare technologieën;
  1. Informatie die wij van de provider van social media (o.a. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest) ontvangen, afhankelijk van uw instellingen voor social. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij van een provider ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen verwijzen wij u naar de website en/of het privacy beleid van de provider van het sociale netwerk;
 1. Uw locatiegegevens, mits u toestemming heeft gegeven om die te gebruiken.
 1. Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?

Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken.

Prospects
Indien u uw onderneming heeft ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen wij de gegevens van uw onderneming van de Kamer van Koophandel ontvangen. De Kamer van Koophandel informeert ons of uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd. Indien u de Non-Mailing-Indicator niet heeft geactiveerd, dan gebruiken wij de bedrijfsgegevens die wij van de Kamer van Koophandel ontvangen om per post aan het bedrijfsadres informatie over Verdoes toe te sturen. Ook kunnen wij telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming klant van Verdoes wilt worden, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft en in het Bel-me-niet-register aan heeft gegeven daar geen prijs op te stellen.

Indien uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd, dan zullen wij uw onderneming niet per post benaderen, maar kunnen wij wel telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming klant van Verdoes wilt worden, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft en in het Bel-me-niet-register aan heeft gegeven daar geen prijs op te stellen.

Klanten
Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen, dat u aankopen kunt doen in ons bedrijf, dat u bestellingen kunt plaatsen via het online bestelplatform van Verdoes en dat die bestellingen geleverd kunnen worden, dat wij de aangekochte producten aan u kunnen facturen en dat wij zo nodig contact met uw onderneming op kunnen nemen.

Bestellingen worden bij Verdoes geplaatst via het online bestelplatform van Verdoes. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de bestelling. Binnen het online bestelplatform krijgt iedere gebruiker een eigen account. Het account van de hoofdbeheerder wordt door Verdoes aangemaakt, waarna de hoofdbeheerder andere accounts aan kan maken.

Gebruik contactgegevens
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren over een recall, datalek of indien dat om een andere reden in uw belang is.

Voorkomen fraude
We hebben er een gerechtvaardigd belang bij om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

 1. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Verdoes zal uw gegevens niet aan derden doorgeven.

Overheidsinstanties
We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacy statement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Verdoes de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

De bewaartermijn van de gegevens van prospects is onbeperkt, tenzij een prospect klant van Verdoes wordt of aangeeft, niet langer als prospect beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct. De verwerking van de verwijdering kan enkele weken duren, waardoor het mogelijk is dat uw onderneming nog wordt benaderd, ook nadat de gegevens zijn verwijderd.

De bewaartermijn van de gegevens van klanten is maximaal één jaar nadat een klant de ‘vervallen status’ heeft gekregen, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor analyses en onderzoek.

 1. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Verdoes heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

 1. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Bij een gerechtvaardigd belang
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u toestemming heeft gegeven
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Overige rechten die de AVG u geeft

  • Inzage van uw persoonsgegevens
  • Rectificatie van uw persoonsgegevens
  • Het wissen van uw persoonsgegevens
  • Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Indien u een beroep wilt doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze afdeling verkoop. De contactgegevens van onze afdeling verkoop treft u aan het einde van dit Privacy statement aan.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?

  • Op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft
  • De reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken)
  • Uw klantnummer (indien u klant van Verdoes bent)
 • Het nummer waaronder uw onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven

De AVG verplicht Verdoes om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan Verdoes u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien Verdoes uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

 1. Contactgegevens afdeling verkoop

De contactgegevens van de afdeling verkoop zijn:

Verdoes

Blekerstraat 16

2222 AN Katwijk aan zee

071-4082911

Info@vofverdoes.nl

 1. Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de afdeling verkoop van de Verdoes. U hoeft uw klacht niet eerst aan Verdoes kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij Verdoes indient, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw probleem op te lossen.

 1. Slotopmerkingen

Deze versie van het Privacy statement is ingegaan op 1 juli 2018. Indien daar aanleiding voor is, dan passen wij dit Privacy statement aan. Wij zullen u hierover informeren. U kunt dit dan lezen op onze website www.vofverdoes.nl.

Wij staan voor u klaar,
Neem contact met ons op.
Verdoes
Blekerstraat 16 T: 071-4082911
2222 AN F: 071-4082909
Katwijk ZH E: info@vofverdoes.nl
Neem contact op